taropak
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
WiSpak sp. z o.o. - Materiały i urządzenia do pakowania

WiSpak sp. z o.o. - Materiały i urządzenia do pakowania

Maszyny Pakujące Vincent Sp. z o.o.

Maszyny Pakujące Vincent Sp. z o.o.

Food Pack Sp. z o.o.

Food Pack Sp. z o.o.

WASTROL sp. z.o.o.

WASTROL sp. z.o.o.

Poleć nas innym
Co możemy określić mianem opakowania?
Zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 638 z późn. zm.) opakowanie to wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych. Ustawa rozróżnia opakowania jednostkowe, zbiorcze i transportowe, dzieląc je ze względu na ich przeznaczenie i cechy logistyczne. Rozszerzoną definicję opakowania odnaleźć można w najważniejszym dla sektora opakowań akcie prawnym Unii Europejskiej - dyrektywie 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (zm. dyrektywą 2004/12/WE). Szerzej na temat regulacji tej dyrektywy w Części Regulacje Unii Europejskiej.

Opakowania zajmują obecnie bardzo ważne miejsce w gospodarce każdego kraju. Rynek opakowań ze względu na rozwój nowoczesnych tworzyw opakowaniowych oraz doskonalenie dotychczas istniejących jest bardzo dynamiczny. Zużycie tworzyw opakowaniowych na jednego mieszkańca rocznie wynosi przeciętnie: USA ok. 250 kg, Japonia ok. 150 kg, Europa ok. 120 kg, w krajach słabo rozwiniętych ok. 5 kg. Nie jest to sektor, który łatwo można wydzielić spośród innych gałęzi działalności gospodarczej. Niejednokrotnie jest tak, że producent danego dobra konsumpcyjnego jest równocześnie podmiotem, który wprowadza na rynek opakowanie umieszczając w nim swój wyrób. Dlatego tak ważne jest określenie roli każdego z podmiotów występujących w łańcuchu opakowaniowym. Rolę opakowań potwierdza dyrektywa 94/62/WE wskazując na to, iż:

- opakowania są dobrami o podstawowym znaczeniu społecznym i gospodarczym;
- ograniczanie ilości odpadów jest nieodzownym warunkiem trwałego rozwoju gospodarczego;
- najlepszym sposobem na unikanie odpadów opakowaniowych jest ograniczanie ilości opakowań poprzez;
      - ponowne wykorzystywanie opakowań
      - recykling materiałowy
      - inne metody ograniczające ilość odpadów
- recykling materiałowy jest szczególnie ważny dla ochrony środowiska;
- unikanie i przetwarzanie opakowań i ich odpadów wymaga stworzenia całego systemu zwrotnego odbioru, zbiórki i przetwórstwa w każdym kraju członkowskim;
- niezwykle istotne jest rozsortowywanie odpadów u źródła ich powstawania
- materiał z recyklingu nie może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi oraz środowisku naturalnemu;
- każdy uczestnik łańcucha opakowaniowego powinien mieć świadomość odpowiedzialności za odpady;
- ostateczny użytkownik opakowania powinien być we właściwy sposób informowany o korzyściach i skutkach odzysku oraz recyklingu odpadów opakowaniowych.

Istotnym zagadnieniem dla sektora opakowań jest przepływ dóbr fizycznych (cykl życia towaru). Opakowanie służy w tym procesie przede wszystkim zachowaniu ilości i jakości towaru (funkcja ochronna). Przepływ dóbr fizycznych obejmuje poszczególne łańcuchy działań określających modelowe rozwiązanie. Jako pierwszy występuje łańcuch dostaw (surowiec - produkcja - przemieszczanie i dystrybuowanie wyrobów gotowych), następnie łańcuch konserwacji (utrzymanie dóbr we właściwym stanie) a na koniec łańcuch usuwania (usuwanie, recyrkulacja i likwidacja odpadów). Udział opakowań w poszczególnych łańcuchach jest bardzo istotny, a w niektórych przypadkach wręcz niezbędny. Ważnym pojęciem dla każdego przedsiębiorcy mającego do czynienia z opakowaniami (producent, importer, eksporter, sprzedawcy) jest tzw. łańcuch opakowaniowy, który określa zakres obowiązków każdego z tych podmiotów w trakcie cyklu życia opakowania.

Opakowanie pełni niezwykle ważną funkcję logistyczną tzn. ma na celu ułatwienie przemieszczanie towaru i jego łatwą oraz szybką dystrybucję. Kiedy towar trafia do punktów detalicznych, opakowanie zaczyna pełnić jeszcze jedną funkcję - marketingową - jest nośnikiem marki producenta danego towaru, jednoznacznie go wyróżniając spośród innych wyrobów.

Podstawowe surowce służące do produkcji opakowań to tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, metal oraz drewno i tekstylia. Opakowanie może być wykonane również z kilku tworzyw (patrz Słownik/Tetra Pak) lub innych materiałów, niewymienionych wyżej (np. otrąb zbóż - tworzywa biodegradowalne).

W Polsce sektor opakowań w ujęciu ilościowym to przede wszystkim opakowania z papieru i szkła. Ciągle wzrasta zapotrzebowanie na pojemniki z tworzyw sztucznych. W ujęciu natomiast wartości produkcji sprzedanej również na pierwszym miejscu są opakowania z papieru i tektury, natomiast na drugim miejscu plasuje się pod tym względem produkcja z tworzyw sztucznych.

Wśród tworzyw sztucznych najczęściej spotykanym opakowaniem jest butelka PET (politereftalan etylenu) stosowana powszechnie jako opakowanie dla napojów. Tradycyjne opakowania szklane ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne oraz możliwości wielokrotnego użycia są standardowym opakowaniem dla napojów i produktów spożywczych.

W najbliższych latach należy oczekiwać wzrostu ilości opakowań wprowadzanych na rynek, jak również wzrostu liczby podmiotów gospodarczych zainteresowanych czerpaniem zysków z odzysku i recyklingu opakowań. Będzie to spowodowane koniecznością spełnienia wymagań przepisów prawa polskiego i unijnego.

Źródło:  www.rcie.rzeszow.pl